Przeglądy roczne i 5-letnie budynków we Wrocławiu

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących kontroli:


Przegląd roczny – jest to kontrola przeprowadzana co najmniej raz w roku (kalendarzowym), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, przegląd roczny budynku 5-letni kontrola stanu Wrocław 

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, we Wrocławiu

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)


Przegląd 5-letni – jest to kontrola przeprowadzaną co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Kontrole 5 letnie budynku Wrocław..
Zgodnie z wymaganiami ustawy w okresach 5-letnich wykonywać należy również badania instalacji elektrycznych i odgromowych.


Gwarantujemy wykonanie prac przez inżynierów posiadające wieloletnie doświadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia.
Dysponujemy osobami posiadającymi uprawnienia: Oceniamy stan techniczny budynków we Wrocławiu. 

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej przeglądy budynków w mieście Wrocław
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych we Wrocławiu
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji
- tytuł mistrza kominiarskiego 

Z każdej kontroli opracowujemy protokół szczegółowo opisujący stan techniczny poszczególnych elementów i instalacji oraz zakres niezbędnych napraw i remontów.

 

Zaufali nam

 • Przeglad budynkow
 • anr
 • ciech
 • energa
 • krotoski
 • ksiaznica
 • lotto
 • mf
 • mzb
 • orlen
 • Przeglądy budynków Wrocław
  logo smithfield
 • volvo
 • rcz
 • respur
 • spin
 • Logo henkel
 • tk
 • udt
 • umt
 • amw2

Kontakt Wrocław

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt